Ikiganiro cya 14 kuri 15 biteganyijwe

Urupapuro rwa 2/7: Gusuzuma ubumenyi bwawe

Kwerekana ingingo y’ ikiganiro: Gusuzuma ubumenyi bwawe

IBIKENEWE N’INSHINGANO MU GUFASHA UMWANA WAREREWE MU MURYANGO UGEZE MU BUGIMBI N’UBWANGAVU?

Suzuma ibi bibazo ushingiye ku buzima bwawe ukiri ingimbi/umwangavu:

 

  1. Kuva mu bwana utangira ubugimbi/ubwangavu wabinyuzemo ute?
  2. Ni gute imibanire yawe na bagenzi bawe yahindutse?
  3. Impinduka zabaye mu mubiri wawe wazumvise ute?
  4. Ni gute wayoboraga amarangamutima n’ibyiyumviro byawe?
  5. Ni iki cyakugoye cyangwa cyaguteye isoni?
  6. Ubona ute impinduka zabaye mu bitekerezo, imyitwarire yawe muri rusange n’imyifatire yawe imbere y’ababyeyi bawe?
  7. Ni gute ababyeyi bawe n’abandi bantu bakuru bagufashije – ni iki bakoze kitagufashije?
  8. Ese hari intambara zabaye muri wowe hagati yo kumvira ababyeyi no gushaka kwigenga mu buzima? Zisobanure.
  9. Mu gusoza: ni iki cyakugoye kurusha ibindi byose mu gihe cy’ubugimbi/ubwangavu?

Andika ibisubizo wabonye bigaragaza ubumenyi n’ubushobozi wifitemo ukoresha mu gufasha ingimbi/umwangavu urera mu muryango wawe.

IMPINDUKA ZIKUNZE KUGARAGARA N’INSHINGANO MU GUFASHA UMWANA WAREREWE MU MURYANGO UGEZE MU BUGIMBI N’UBWANGAVU

Muri rusange, ingimbi/umwangavu urera mu muryango wawe ameze kimwe n’abandi ariko kubera amateka ye arangwa n’icyizere ndetse n’umutekano muke mu buzima yanyuzemo, igihe agezemo gishobora kumugora, kugaragaza amarangamutima ye nabyo bikiyongera kurusha uko byari bisanzwe. Muri iki gihe ibyishimo byo gushyikirana n’ abantu umwana yibonamo bamuha icyizere n’ umutekano biravangirwa n’ ikibazo cyo kumenya uburyo ugutandukana bizakorwa mu buryo bunoze bufasha umwangavu/ingimbi kubaho mu buzima bw’ umuntu mukuru wigenga kandi wirera.

Abana bahohotewe mu buryo bukabije cyangwa ababuze ubufasha bari bakeneye igihe bari bakiri bato bakunze gutangira kwiyumvamo ubuzima bw’ ubwangavu/ingimbi mbere y’ abandi (ibi bishobora kuba biterwa n’ ubuzima bwo kwirwanaho) bamwe batangira bagifite imyaka iri hagati ya 8-10.

Ubushakashatsi burerekana ko gushyira umwana mu muryango bishobora guhungabanya amarangamutima y’ umwana watangiye ubuzima bugoye. Iki ni igihe umwana akeneye abamufasha bamugana bagahora hafi ye nawe akamenya kubyakira no kubyibikaho. Akenshi, amakimbirane aganisha ku guhagarika icyemezo cyo kujyana umwana mu muryango witeguye kumwakira bitewe no kutumvikana ndetse no gutongana, umwana ashobora gutoroka, akigunga ku ruhande, akanga kumvira cyangwa kuganira n’ ababyeyi bamurera n’ ibindi. Byinshi biterwa n’ umubano mwiza ndetse n’ umushyikirano umwana yagiranye n’ ababyeyi bamwakiriye mu muryango. Niba wareze umwana kuva mu bwana bwe kugeza mu bwangavu/ ubugimbi bikaba bimugoye kuguma mu muryango ugomba kubifata nk’ ibintu bikunze kugaragara mu miryango yakira abana. Abana bato batishimira na gato ko hagira igihindagura ubuzima bwabo ntabwo bagorwa no gufatanya n’ abantu bakuru babafasha badafitanye umubano wihariye.

Mu bwangavu / ubugimbi umwana yiyubakamo ikiremwa gishya cyigenga, kimuvana ku bwana bwamusabaga gutegereza kwakira ubufasha bw’ abantu bamwitayeho yizera kandi yibonamo, agatangira kwimenyereza kwigenga yitaza buhoro buhoro ababyeyi bamwakiriye bakamurera mu muryango. Akenshi umwana yumva akeneye kongera gusura no kumenya amateka n’ inkomoko y’ ababyeyi bamubyaye ndetse n’ abo bafitanye isano bose kugira ngo yivanemo ibitekerezo yishyizemo arusheho kumenya ukuri.

Kwimenyereza no kwibona mu rungano bihabwa agaciro kuruta kwibona mu babyeyi bamwakiriye mu muryango. Ibibazo byo kugira isaha atahiraho nimugoroba, uruhushya rwo kujya gusabana n’ abandi, uruhushya rwo kwitoboresha amatwi n’ ibindi bitangira kuvuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana barerwa mu miryango bahura n’ ingorane nyinyi mu kumenyera no gukurikira ibikorwa by’ abandi bana bari mu rugero rwabo: akenshi ababyeyi babarera mu muryango bafite ubwoba (akenshi bifite ishingiro) bibaza igishobora kuvuka baramutse bamwemereye kujya gusabana n’ abandi mu munsi mukuru. Ibyo bituma birinda kumurekura, batanga amabwiriza kurusha abandi babyeyi bareka abana babo ntibakumire ibyifuzo byabo. Ibi rero bigora cyane umwana warerewe mu muryango.

Nta muti w’ ibi bibazo ariko hari uburyo bushobora gufasha.