Session 4/8

Side 1/5: Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn?

Hvordan praktiserer man professionel omsorg for børn?

Kompetencer der skal udvikles:

  • Hvordan relationsarbejde motiverer børn og unge til læring og samarbejde.
  • Hvordan praktiske opgaver og relationsarbejde kan forenes.
  • De fire adfærdsformer i professionelt relationsarbejde

Sessionens emne:

Den professionelles udfordring: at stille opgaver og skabe relationer på samme tid.

Sessionens mål:
At forene opgaveorientering og relationsorientering i arbejdet med børn og unge. At den professionelle kender de fire former for samspil og samtaleform, der skaber samarbejde og motivation hos børn og unge.

Den professionelles udfordring: de praktiske opgaver og relationsarbejdet

Som professionel har man to meget forskellige opgaver i hverdagen.:

  1. Man skal både sørge for alt det praktiske: møder, læreplaner, materialer planlægge en skitur og sørge for at udstyret er i orden, have undervisningsmaterialer parat, sørge for transport, etc.
  2. Samtidig viser forskningen, at det vigtigste for børn og unges udvikling ikke er alt det praktiske! Det er relationsarbejdet – at have et nært og trygt forhold til de voksne. At man kan tale om problemer og glæder, at man bliver set og hørt, at man kan sige sin mening på fælles møder eller i klassen, og få interesse og forståelse fra voksne.

Hvorfor er de professionelle så vigtige som forældrefigurer?

Alle børn og unge har brug for stabile voksne, som de kan knytte sig til, og de fleste forældre giver god tidlig omsorg og opdragelse. Derimod kan børn og unge som bor adskilt fra forældrene – eller har forældre der ikke magter at vise nok omsorg – risikere at blive alvorligt fejludviklede. Det skaber tab af motivation, sorgreaktioner, og problemadfærd. Forskningen har bl.a. vist at mødet med omsorgsfulde og interesserede professionelle og åbne samtaler er lige så afgørende for succes i uddannelse som god forældreomsorg.

F.eks. viste en canadisk undersøgelse af en bygd med 500 inuitter, at 12 unge på et år havde begået selvmord. Da man arrangerede samtalegrupper for unge og inddrog alle i bygden i samtalerne, var der ingen selvmord i årene efter. Forskellen var kun, om der var tavshed eller dialog!

De professionelles relationsarbejde

Relationsarbejde skaber resultater. Det gælder både børn med velfungerende forældre, og børn og unge der møder i skolen med en tung bagage. Mange er helt normalt begavede, men har lavt selvværd, adfærds/indlæringsproblemer og er langt mere usikre i sociale relationer – på grund af mangel på tidlig opmærksomhed, sammenhæng, og omsorg i opvæksten. De har selvfølgelig meget mere brug for voksne som er stabile relationsskabere, med forældrelignende adfærd, der kan give dem den nødvendige trygge base.

Men som sagt har professionelle masser af praktiske opgaver og læringsmål der skal nås i hverdagen, og det er en evig udfordring at finde ro og tid til at koncentrere sig om gode samspil og samtaler med børnene og de unge.

Derfor vil vi først se på hvordan man kan kombinere praktiske opgaver med relationsarbejde. Og bagefter på fire former for professionel adfærd, der skaber mest motivation, samarbejdsevne og læring hos børn og unge.