Session 1/8

Side 1/5: Introduktion, interviewøvelse og samarbejde i undervisningsforløbet

Introduktion til den tværfaglige uddannelse, samarbejde i undervisningsforløbet, og interviewøvelse

INTRODUKTION

Velkommen til jeres fælles efteruddannelse og udviklingsforløb for lærere, skolehjems- og døgninstitutions- medarbejdere! Formålet med uddannelsen er at give jeres faggrupper et fælles teoretisk grundlag så i kan udvikle et fælles netværk. I arbejder alle med de samme børn og unge, og alle er både omsorgsgivere, undervisere og vejledere for dem. Jeres arbejde rummer mange udfordringer: Der er mangel på medarbejdere, og der er mange børn og unge der ikke lykkes med deres sociale liv og uddannelse. Hvorfor? 60 års forskning i børn og unge viser, at både succes i livet og evne til at lære har fire betingelser:

  1. En langvarig relation til få opmærksomme voksne, både forældre og professionelle, med få skift.
  2. At være medlem af den samme gruppe jævnaldrende i lang tid.
  3. At have uddannede lærere og omsorgsgivere.
  4. At der er samme forventninger og krav fra forældre, professionelle og andre barnet/den unge er afhængig af i hverdagen.

Grønland udvikler sig hastigt, og mange børn og unge i Grønland møder helt modsatrettede forventninger. De oplever ofte adskillelser og tab af vigtige relationer (f.eks. de der kommer på skolehjem fra bygderne): et nyt sprog, at skulle sidde stille i skolen og tænke og handle helt anderledes end i hjemmet. At nogle forældre blot ser skolegang som en pause, mens de professionelle stiller helt andre krav om læring og disciplin. Mange får også meget lidt støtte i hjemmet på grund af forældres egne vanskeligheder. Børn og unge kan ikke selv bygge en klar identitet og tro på sig selv uden tæt og enig voksenstøtte, og resultatet er ofte manglende uddannelse og naturlige reaktioner på tab: adfærds- og indlæringsproblemer, selvskadende adfærd, etc. I 2015 gav grønlandske lærere deres syn på de tre største problemer i folkeskolen: Elevernes uhensigtsmæssige adfærd, deres sociale problemer, og deres faglige niveau. Det samme beskrives af institutioner og skolehjem. Det viser at mange børn og unge ikke er parate til at lære. Mange dygtige medarbejdere er ikke tilstrækkeligt uddannede i hvordan man skaber de relationer og den sociale orden, der er forudsætningen for succes i skolen og hverdagen. Derfor sigter efteruddannelsen på at skabe et stærkt netværk mellem de tre faggrupper, så de kan skabe den nødvendige tryghed og fremme motivation og læring, både i skolen, i forældrekontakten, og i det daglige liv. I  arbejder også med at forbedre jeres eget arbejdsliv og mindske stress. I denne efteruddannelse er det deltagerne selv der er eksperter, og jeres samtaler og arbejde i praksis kan give børn og unge en mere sammenhængende ramme i hverdagen. Der gives et teoretisk grundlag for udvikling af relationsarbejde, baseret på international forskning. Men deltagernes egne livserfaringer, ideer og udvikling af praktisk arbejde er afgørende for forløbet. I deltager i udviklingen af en selvstændig grønlandsk model for professionelt samarbejde.   Tak for jeres indsats!  

Kompetencer der skal udvikles:

  •  Forståelse af hvordan deltagernes egne livserfaringer kan bruges i arbejdet som professionel omsorgsgiver.
  •  Åbenhed i sessionernes dialoger og diskussioner.

 

Sessionens tema:

I denne første undervisningssession vil I blive introduceret til forløbet og til de temaer I arbejder med i sessionerne. I kommer også til at lave to og to interviews med hinanden for at blive mere bevidste om, hvor megen vigtig viden I kan hente fra jeres eget liv – viden som kan bruges i jeres professionelle arbejde. Programmet er baseret på jeres aktive fælles dialog om, hvordan I vil praktisere de forskningsbaserede metoder i udviklingsprogrammet. I vil komme til at arbejde med professionel teori om børns udviklingsbehov, og hvordan instruktøren og I som deltagere kan støtte hinanden gennem forløbet.

 

Sessionens mål:

  •  At forstå hvordan Fairstarts træningsprogram fungerer, hvordan sessionerne er bygget op, og hvad I skal lave imellem sessionerne.
  • At undersøge hvordan jeres egne livserfaringer kan bidrage med værdifuld professionel viden.